Aktualności

04.06.2023 Informacja o wyborze ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1

Podmiot leczniczy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE ”ISAKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. KOPYDŁO 47A 43-460 WISŁA zawiadamia, że w toku postępowania związanego wyborem oferty na przedmiot zamówienia:

Modernizacja centrali telefonicznej w jednostkach organizacyjnych Wisła, Koniaków oraz rozbudowa zabezpieczeń sieci teleinformatycznej w budynkach podmiotu leczniczego

Został wybrany oferent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe  Elter

Waldemar Piskorek ul. Leśna 36 43-450 Ustroń,  NIP: 5481229887

UZASADNIENIE:

W oparciu o przyjęte kryterium oceny przez Zamawiającego tj. cenę, Oferent złożył najkorzystniejszą ofertę w wysokości: 73490,04 zł dnia 28.05.2023 roku*.

* Wyboru dokonano z uwzględnieniem dokumentu pt. Rekomendacje w zakresie udzielania zamówień w projekcie e-USŁUGI POZ z dnia 24.03.2023 roku.

4.06.2023 Informacja o wyborze ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2

Podmiot leczniczy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE ”ISAKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. KOPYDŁO 47A 43-460 WISŁA zawiadamia, że w toku postępowania związanego wyborem oferty na przedmiot zamówienia:

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, DRUKAREK/URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH LASEROWYCH

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 04.06.2023 został wybrany Oferent:

SFERIS P.H.U. „MATRIX-COMP” Skoczów, ul. Stalamcha 2 NIP 6482152968

Uzasadnienie:

Oferent otrzymał największą liczbę punktów w ramach procedury oceny oferty.

Oferent został wybrany w oparciu o przyjęte przez Zamawiającego kryteria oceny oraz mnożniki tj.

CENA (mnożnik wartość brutto oferty x1.0)

JAKOŚĆ podzespołów (mnożnik wartość brutto oferty x 1,2 lub 1,0 jeżeli poniżej oczekiwań Zamawiającego)

KOSZTY EKSPLOATACYJNE (mnożnik wartość brutto oferty x 1,1 li poniżej oczekiwań Zamawiającego)   UZASADNIENIE: Oferent złożył najkorzystniejszą  ofertę w wysokości: 55828,00  zł brutto, wartość punktowa oferty: 184232,40 PUNKTY*.

* Wyboru dokonano z uwzględnieniem dokumentu pt. Rekomendacje w zakresie udzielania zamówień w projekcie e-USŁUGI POZ z dnia 24.03.2023 roku.

16.05.2023

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

25.01.2019

PODMIOT LECZNICZY  ”ISAKO”
INFORMUJE, ŻE CZĘŚĆ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZOSTAŁA ZAKUPIONA W 2018 ROKU W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – MINISTERSTWA ZDROWIA.

Zapraszamy!

13.12.2017 Zaproszenie do skorzystania z programu profilaktycznego

PROGRAM Profilaktyki Raka Szyjki Macicy- Zapraszamy wszystkie chętne osoby do skorzystania z darmowej wizyty w ramach programu w poradni ginekologiczno-położniczej NZOZ Salus.

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia:

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Dnia 06.07.2017

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

SZANOWNI PACJENCI NZOZ ”SALUS” SP.Z.O.O NIGDY NIE PROWADZIŁ I W CHWILI OBECNEJ NIE PROWADZI ZBIÓRKI FUNDUSZY NA ZAKUP PAKIETÓW MEDYCZNYCH DLA PACJENTÓW. TELEFONY, KTÓRE MOGLI PAŃSTWO OTRZYMAĆ W SPRAWIE WSPARCIA ZAKUPU PAKIETÓW BYŁY TELEFONAMI Z ZEWNĘTRZNEJ FIRMY DUET
Z RUDY ŚLĄSKIEJ – ORGANIZATORA AKCJI, KTÓRA TO ZGŁOSIŁA SIĘ Z OFERTĄ WSPÓŁPRACY DO NASZEGO PODMIOTU.
NZOZ ”SALUS” NIE BIERZE UDZIAŁU W AKCJI ZBIÓRKI DATKÓW PIENIĘŻNYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WISŁY I OKOLIC.
NZOZ ”SALUS” MIAŁ BYĆ TYLKO PATRONEM, W KTÓRYM PACJENCI BĘDĄ MOGLI OTRZYMAĆ WW.PAKIETY MEDYCZNE ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z AKCJI PROWADZONEJ PRZEZ ZEWNĘTRZNĄ FIRMĘ DUET.

ZA WSZELKIE NIEPRZYJEMNOŚCI I ZAWIROWANIA ZWIĄZANE Z BRAKIEM JASNO OKREŚLONEJ ROLI NASZEGO PODMIOTU W AKCJI PRZEPRASZAMY.
Z POWAŻANIEM
ZARZĄD PODMIOTU LECZNICZEGO